Politika prevence závažných havárií
Napsal Administrator   
PROHLÁŠENÍ

POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ FITE a.s., OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY

Vedení společnosti FITE a.s. ve snaze co nejvíce snížit rizika vedoucí k závažným haváriím s dopadem na zdraví a životní prostředí a v případě vzniklých havárií omezit jejich následky přijímá následující:

ZÁSADY POLITIKY PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

  • Vytvořit podmínky pro účinný rozvoj systému stanovením povinností a odpovědnosti zaměstnanců podílejících se na omezování rizik závažných havárií na všech stupních řízení.
  • Zajišťovat opatření zabraňující možnosti vzniku havarijní situace. Zaměřit se přitom na bezpečnou manipulaci výbušninami při jejich skladování a manipulaci, na dobrý technický stav skladovacích a technologických objektů a zařízení, na preventivní protipožární opatření v okolí objektů, na zabezpečení areálu proti vniknutí neoprávněných osob.
  • Přijímat opatření vedoucí ke zmírnění následků havárií a k omezení rozvoje již vzniklé havárie na co nejmenší míru a k účinné ochraně okolí.
  • Zavést nástroje pro sledování plnění programu prevence závažných havárií, kontrolu a audit.

Ing. Pavel Bartoš
předseda představenstva
a generální ředitel