Představujeme Vám akciovou společnost FITE a.s.
Napsal Administrator   
Ilustrační obrázekHistorie vzniku akciové společnosti FITE se datuje do období padesátých let, kdy byla založena tehdejším vedením Ostravsko-karvinských dolů (OKD) odborná skupina pracovníků pro řešení problematiky báňské mechanizace a automatizace. Tato skupina se postupně rozrůstala a nabývala různých organizačních forem. Po roce 1989 pak byl založen odštěpný závod OKD s názvem Báňská vývojová základna s počtem asi 120 pracovníků, převážně technického charakteru. Hlavním předmětem činnosti byl rozvoj báňských technologií, technologií úpravy a zpracování uhlí, oblast báňské bezpečnosti a oblast rekultivace území postižených báňskou činností. Nově byly rozvíjeny především ekologické technologie a nakládání s odpady. V rámci restrukturalizace OKD a.s. byla Báňská vývojová základna, jako samostatná součást OKD určena k prodeji včetně movitého i nemovitého majetku a veškerého vlastního know-how. Za účelem odkoupení nabízeného majetku byla v závěru roku 1993 založena akciová společnost FITE a.s., která se k 1.1.1994 stala vlastníkem bývalé Báňské vývojové základny. V současné době má FITE a.s. asi 65 zaměstnanců a podniká ve třech základních oborech činnosti.Báňské technologie

 • vývoj, konstrukce, výroba, servis a prodej báňských technologií, především pro hlubinné dobývání uhlí, zejména zařízení na dopravu a úpravu fragmentace hmot a speciálních důlních zařízení

Ekologie – ekoinženýring
 • systémy nakládání s odpady
 • koncepce, studie a plány odpadového hospodářství
 • ekologizace průmyslových procesů
 • pořádání ekologických konferencí a výstav
 • využívání opuštěných průmyslových areálů
 • poradenská činnost v oblasti ekologie, energetiky a báňské činnosti
 • výzkum a vývoj v oblasti nakládání s odpady a řešení krizových situací

Ekologie – nakládání s odpady
 • využívání odpadů a produktů z odpadů, především ze spalování uhlí a z jiných tepelných procesů ve stavebnictví, v rekultivačně asanačních akcích, terénních úpravách apod.
 • likvidace starých ekologických zátěží a rekultivace území postižených báňskou činností a likvidace jam hlubinných dolů

Oblast obchodu a služeb
 • pronájem nebytových prostor
 • provoz F-clubu v provozní budově FITE a.s. na Výstavní ul. č. 2224/8 v Ostravě – Mariánských Horách

V zájmu trvalého zvyšování kvality svých výrobků a poskytovaných služeb se neustále ve FITE a.s. rozvíjí zákaznický přístup. V průběhu roku 2002 společnost získala pro většinu svých činností certifikaci podle mezinárodních norem jakosti řady ISO 9001 a tvorby, řízení, udržování a zlepšování environmentálně orientovaného systému řízení organizace dle mezinárodních norem a předpisů ISO 14 001. Tato certifikace je každoročně úspěšně obhajována. Akciová společnost FITE je aktivním členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Hospodářské komory ČR a je zastoupena ve vrcholových orgánech těchto uskupení, jak na úrovni kraje, tak na úrovni České republiky.

Další rozvoj firmy FITE a.s. se opírá především o trvalé rozšiřování a specializaci ve stávajících oborech činností s důrazem na export báňských technologií a rozvoj v oblasti ekologie, především ve vazbě na likvidaci starých ekologických zátěží a na využívání odpadů. FITE a.s. je firmou, která se zajímá, podporuje a sama se aktivně podílí na řešení palčivých problémů Moravskoslezského kraje. Je dlouholetým a aktivním členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Hospodářské komory ČR.